Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

 

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Tytuł  projektu:

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

 

Partnerzy projektu:

Partner wiodący – Wnioskodawca

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

 

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/

(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec https://mmz.info.pl/

(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/

(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/

(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/

(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/

(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

 

Opis projektu w części dotyczącej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec

Modernizacja i przystosowanie przestrzeni Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego dla działań kulturalno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z niepełnosprawnościami. Zadanie polega na wykonaniu zaprojektowanej na terenie skansenu przestrzeni ogrodu sensorycznego, mającego charakter poznawczo-edukacyjny ze szczególnym przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Dokonana zostanie wymiana nawierzchni przestrzeni projektowanego obszaru ogrodu i przyległego do niego ryneczku, w sposób nawiązujący do tradycyjnych nawierzchni dawnych rynków małych miasteczek. Całe założenie ma charakter poznawczy, stymulujący, ma pełnić funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną. Wykonany zostanie także niewielki plac zabaw z takimi elementami jak: karuzela integracyjna, huśtawka integracyjna, piaskownica z możliwością korzystania przez dzieci poruszających się na wózkach.

 

Okres realizacji projektu:

2018-2020

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€

Wartość projektu  (w części dotyczącej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec) 151 690,74 €

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Ustawienia