Nabór na wolne stanowisko pracy: EDUKATORA do 15.12.2023

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: EDUKATORA
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

 1. Wymagania niezbędne
  • Wykształcenie: min. Średnie
  • co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
  • Doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi , młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami oraz dorosłymi,
  • Umiejętność przekazywania wiedzy w sposób odpowiedni do wieku odbiorcy
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Wysoka kultura osobista
  • Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania
  • Wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu
  • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w weekendy
  • Niekaralność
  • Obsługa kasy fiskalnej
  • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
  • Umiejętność obsługi komputera;
  • Prawo jazdy Kat.B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziane znajomość języków obcych
  • Znajomość programu MS Office;
  • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
  • Zdolności manualne
  • Wiedza dotycząca regionu
  • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;
 1. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku EDUKATORA
  • Prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych w Muzeum Małopolski Zachodniej- Gmach Główny Dwór z Drogini, adres Wygiełzów ul. Podzamcze 1 oraz :
 • Filia Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie, adres
  Wygiełzów ul. Podzamcze 1
 • Filia Zamek Lipowiec ,adres Babice ul. Zamkowa 16
 • Filia Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, adres ul. Korycińskiego 10 Alwernia

• Oprowadzanie grup po obiektach Muzeum
• Opieka nad obiektami muzealnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dbanie czystość i stan ekspozycji
• Pomoc przy organizacji imprez, wystaw oraz wydarzeń edukacyjnych
• Tworzenie materiałów oraz pomocy dydaktycznych do lekcji muzealnych
• Sporządzanie listy zamówień na materiały wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych
• Czynny udział w tworzeniu dekoracji oraz wystroju na wydarzenia kulturalne
• Obsługa systemu zamawiania i sprzedaży biletów do Muzeum wraz z filiami
• Obsługa w sklepie z pamiątkami wraz z dbaniem o sklep.
• Obsługa Kawiarni na Zamku Lipowiec.

4. Zadania okresowe: sprawozdawczość.

5.Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć ;

 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , żewyrażam zgodęna przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
 •  kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

  6. Warunki pracy na stanowisku EDKATORA :
 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca  w systemie równoważnym
 • Praca w warunkach w zmiennym mikroklimacie
 • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum oraz filiach.

  7. Oferujemy:
 • Zatrudnienie na pełny etat
 • Możliwość rozwijania kompetencji zawodowych oraz własnych zainteresowań i pasji
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
 • Prace w przyjaznym zespole.

 Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 15.12.2023r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko EDUKATORA„ .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Ustawienia