Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Historyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Historyk
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy : 1/1
Miejsce wykonywania pracy : Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
– naukowe opracowywanie zbiorów
– opracowywanie kart katalogowych
– dbanie o bezpieczeństwo i właściwe przechowywanie zborów, dbanie o muzealia swojego
działu , udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
– przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów ,
– prowadzenie badań terenowych i naukowych i opracowywanie ich wyników
– przygotowanie opracowań do wydawnictw muzealnych i innych,
– prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej,
-opracowywanie scenariuszy i katalogów wystaw stałych , czasowych i objazdowych,
– organizacja wystaw,
– oprowadzanie wycieczek i osób indywidualnych zwiedzających muzeum,
– wygłaszanie referatów na sesjach, prelekcjach, pogadankach, odczytach w szkołach i instytucjach
– organizacja imprez plenerowych oraz wydarzeń muzealnych,
– pozyskiwanie środków z funduszy pozabudżetowych,
– projektowanie w porozumieniu z działem edukacyjnym oferty edukacyjnej.

Zadania okresowe:
– Sprawozdawczość
– Udział w komisjach przetargowych
– Bieżąca archiwizacja dokumentów

Od kandydatów oczekujemy:
– ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii.
– wiedzy merytorycznej i zainteresowania historią
– umiejętność pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, skrupulatności, systematyczności,
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych.

Warunki pracy na stanowisku Historyk :
Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;

  • Praca jednozmianowa;
  • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
  • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini, który nie jest wyposażony w windę;
  • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć;
– List motywacyjny;
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy;
– Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
-Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
– Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
– Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 25.11.2022 do godz. 14.00 na adres Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko Historyk”.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ustawienia