Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Kierownik Działu Edukacji Muzealnej

Wygiełzów dnia , 07.07.2023

              Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Kierownik Działu Edukacji Muzealnej
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1/1
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
– opracowywanie wniosków finansowych i preliminarzy wydatków oraz planów zakupu środków niezbędnych do realizacji zadań ;
– planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w tym udostępnianie
  ekspozycji, organizowanie warsztatów muzealnych i innych form zajęć edukacyjnych;
– sporządzanie harmonogramów miesięcznych podległych pracowników;
– przygotowanie i opracowywanie  konspektów zajęć ,materiałów dydaktycznych, publikacji edukacyjnych, multimedialnych oraz informatorów w zakresie działalności edukacyjnej;
– współpraca ze szkołami, instytucjami kultury i organizacjami  działającymi na rzecz edukacji;
– planowanie i wdrażanie procesów służących otwartości Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami;
– organizowanie pracy podległych pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, w szczególności w zakresie :dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż..,
– sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności działu ;
– pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na działalność merytoryczna Muzeum oraz wdrażanie projektów przyjętych do realizacji;
– działanie zgodnie ze statutem Muzeum i zasadami etyki.

Zadania okresowe :
– Sprawozdawczość
– Udział w komisjach przetargowych
– Bieżąca archiwizacja dokumentów

Od kandydatów oczekujemy :
– ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
– wiedzy merytorycznej i zainteresowania historią regionu
– umiejętność pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, skrupulatności, systematyczności

Mile widziane :
– doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych,
– znajomość grafiki komputerowej ,
– znajomość języka angielskiego
– umiejętność wykonywania artefaktów związanych z kultura ludową

Warunki pracy na stanowisku Kierownika Działu Edukacji Muzealnej:
Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;

 • Praca jednozmianowa;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini , który nie jest wyposażony w windę;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum .

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć;

– List motywacyjny,
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
– Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
-Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
– Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 31.07.2023r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Edukacji Muzealnej ” .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ustawienia