Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Młodszy Renowator ds. pożarnictwa – 6.12.2023

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Młodszy Renowator ds. pożarnictwa
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

 1. Wymagania niezbędne
  • Wykształcenie: zawodowe, średnie ( mile widziana znajomość i wiedza z zakresu sprzętu oraz przepisów ppoż., co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia zawodowego i 2 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego ;
  • Prawo jazdy Kat.B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa.
 3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. technicznych
  • Wykonywanie prac renowacyjnych przy obiektach nieruchomych i zbiorach muzealnych,
  • Dokonywanie okresowych przeglądów obiektów nieruchomych pod katem stanu zachowania i zabezpieczenia,
  • Prowadzenie bieżącej konserwacji i renowacji eksponatów w Muzeum,
  • Utrzymanie stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu Muzeum Pożarnictwa w Alwerni,
  • Wykonywanie prac gospodarczych oraz porządkowych przy obiektach Muzeum.
 4. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć ;
  • List motywacyjny,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
  • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
 5. Warunki pracy na stanowisku mł.renowator ds. pożarnictwa
  • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
  • Praca w warunkach hałas (elektronarzędzia), zmienny mikroklimat
  • Praca w systemie równoważnym
  • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum

 Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 06.12.2023r. do godz. 12.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko mł. renowator ds. pożarnictwa „ .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ustawienia