Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: OGRODNIK

Wygiełzów dnia , 28.03.2023r.

              Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : OGRODNIK


1. Wymagania:

 • Wykształcenie ogrodnicze na poziomie co najmniej szkoły zawodowej- mile widziane,
 • Co najmniej 2 lata pracy w wymaganym zawodnie – mile widziane,
 • Znajomość pielęgnacji roślin, drzew i krzewów,
 • Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń tnących ,
 • Prawo jazdy kat.B

  2. Zakres podstawowych obowiązków :
 • Utrzymywanie i pielęgnacja trawników, drzew, krzewów i terenów zielonych,
 • Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Muzeum,
 • Utrzymywanie zima ciągów pieszych (odśnieżanie)
 • Koszenie terenów zielonych na terenie Muzeum

3. Wymagania dodatkowe:
• Sumienność i dokładność
• Umiejętność pracy w zespole
• Odporność na stres

4. Forma zatrudnienia:
• Umowa o pracę na cały etat
• U mowa na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia.

5. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny oraz CV
• Kserokopie świadectw potwierdzających wyksztalcenie ,
• Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnych praw publicznych,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

• W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
• Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności .

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00
do dnia 17.04 do godz. 14.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
w zaklejonej kopercie  z dopiskiem “Nabór na wolne stanowisko  Ogrodnika” .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ustawienia