Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Opiekun ekspozycji muzealnej.

Wygiełzów dnia, 27.02.2023r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

opiekun ekspozycji muzealnej
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1
Miejsce pracy : Wygiełzów

Opis stanowiska:

  • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji
  • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych, muzealnych, magazynowych
  • udzielanie informacji zwiedzającym
  • wykonywanie drobnych prac gospodarczych
  • sprzątanie toalet ogólnodostępnych na terenie Muzeum

Wymagania:
– preferowane wykształcenie średnie
– doświadczenie w obsłudze klienta
– dyspozycyjność ( praca w równoważnym systemie czasu pracy)
– odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie, samodzielność, wysoka kultura osobista
– znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
• List motywacyjny,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
• kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00
do dnia 20.03.2023r. do godz. 12.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko opiekun ekspozycji muzealnej „ .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ustawienia