OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY- starszy specjalista ds. projektów, inwestycji i remontów

Nazwa jednostki zgłaszającej nabór : Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

1. Stanowisko – starszy specjalista ds. projektów, inwestycji i remontów dla realizacji zadania „Przebudowa  Muzeum  Pożarnictwa  w  Alwerni” – Oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów (SPR) RPO WM 2014-2020.

2. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla  w/w stanowiska obejmuje:

– koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu (opracowywanie dokumentacji związanej z projektem, tworzenie oraz nadzór nad harmonogramem realizacji projektu, nadzór nad terminowością prowadzenia poszczególnych działań w projekcie ;

-współpraca z podmiotami zaangażowanymi  w realizację projektu;

-monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, harmonogramów i budżetu projektu;

– rozliczanie kosztów projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z Działem Rachunkowości Muzeum;

– wprowadzanie wymaganych zmian w projekcie;

– opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu inwestycyjnego

3. Charakter wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

– obywatelstwo polskie;

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– nieposzlakowana opinia

Wymagania merytoryczne:

– doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i krajowych;

– znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;

– znajomość zagadnień z zakresu wdrażania projektu, zarzadzania projektem, rozliczaniem i sprawozdawczością projektu;

– praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy i zestawień;

– dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.


4. Cechy osobowości:
– zaangażowanie, dokładność, samodzielność
– własna inicjatywa.
– kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

5. Informacja o stanowisku pracy:

Wymiar czasu – ½ etatu

Rodzaj umowy – umowa na czas określony

Miejsce pracy – dopuszczalność pracy zdalnej

6. Pisemna oferta kandydata powinna zawierać:

– curriculum vitae

– dokumenty poświadczające  doświadczenie

– list motywacyjny

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli kandydat do pracy podaje więcej informacji niż określone zostało w art. 221 1 Kodeksu pracy tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

– formularz zgody (oświadczenie) dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Muzeum w aktualnościach: www.mnpe.pl i na BIP oraz w formie papierowej w sekretariacie Muzeum

7. Miejsce dostarczenia dokumentów:

Prosimy o przesyłanie wymaganej wyżej oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku udostępnienia na potrzeby rekrutacji adresu e-mail i numeru telefonu) pocztą na adres: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice lub osobiste złożenie wspomnianych dokumentów na dzienniku podawczym w Muzeum (dwór Drogini na terenie) do dnia 09.03.2020 r. do godz. 12.00. Dokumenty przesłane po tym terminie nie będą uwzględnianie w ramach naboru na stanowisko.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Komisję Kwalifikacyjną Muzeum.

Ustawienia