OGŁOSZENIE O PRZETARGU na najem lokalu użytkowego

zdjęcie sklepu

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą
w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy
na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni
na terenie Muzeum.
Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca
na sprzedaży pamiątek.
Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 12 m2 . Dopuszcza się możliwość wystawienia
w sąsiedztwie lokalu, kramu z pamiątkami o powierzchni 2 m2.
Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i eksponaty muzealne stanowiące wystrój wnętrza:

MNPE/E 2653 – kasa sklepowa

MNPE/E 2651 – regały sklepowe

MNPE/E 1426 – stół

MNPE/E 2656 – szafka Maggi

MNPE/E 2632 – beczka klepkowa

MNPE/BW 285 – lampa naftowa

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość czynszu najmu netto za m2 lokalu.
Minimalna stawka czynszu (netto) za najem 1 m2 pow. użytkowej nieruchomości wynosi 20zł +podatek VAT.
Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 13.08.2020r. o godzinie 10:15 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu w Domu z Alwerni” należy składać w terminie do dnia 13.08.2020r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne
    lub budzą inne wątpliwości,

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.
O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.
Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.
Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2023r.
Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się
do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela:
Dominika Wilk Rusek – tel. 32 622 87 49, inwestycje@mnpe.pl

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl.

Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

Ustawienia