Ogłoszenie o zamówieniu. MNPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Usługa zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”

Ogłoszenie nr 768485-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Usługa zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nie

Nazwa projektu lub programu
INWESTYCJA JEST ZAPLANOWANA DO WSPARCIA ŚRODKAMI UE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1 , 32-551  Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (URL): http://mnpe.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://drive.google.com/drive/folders/108mOs2ibmeQYFs1X7MLkfg2G6fVgLKLm?usp=sharing


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://mmz.info.pl/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”
Numer referencyjny: 2/12/III/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”. 2. Projekt pn.: Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – zwany dalej „Inwestycją” jest zaplanowany do wsparcia środkami UE w ramach: Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR; Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu; Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 3. Zakres usługi obejmuje, w szczególności: 1) Inwentaryzację i weryfikację dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz będącej w trakcie opracowania dla Inwestycji, 2) Analizy i weryfikacje zaproponowanych przez Projektanta rozwiązań projektowych (w tym dokumentacji technicznej, projektu budowlanego i wykonawczego), również pod kątem kosztów realizacji i kosztów eksploatacji Inwestycji. 3) Przygotowanie i opracowanie dokumentacji przetargowych, w tym m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wzorami umów dla realizacji Inwestycji, 4) Przeprowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia dla Inwestycji w imieniu Zamawiającego, 5) Przygotowanie, organizację i realizację Inwestycji, zarządzanie realizacją robót budowlanych, oraz pełnienie funkcji doradczo – konsultacyjnej w czasie od podpisania umowy do rozpoczęcia robót budowlanych a także w trakcie ich wykonywania, 6) Monitoring zgodności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, budowlanych i materiałowych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą Inwestycji, 7) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji, 8) Nadzór i rozliczenie realizacji Inwestycji, 9) Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Unii Europejskiej i procedur krajowych, 10) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 11) Reprezentacja, wsparcie Zamawiającego i zastępstwo procesowe w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych wszystkich uczestników Inwestycji. Powyższe obowiązki Wykonawca zobowiązany jest wykonywać do czasu prawomocnego zakończenia wszystkich ewentualnych postępowań sądowych, 12) Inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79212100-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71540000-5
71520000-9
79211000-6
71630000-3
71541000-2
72224000-1
79412000-5
66171000-9
79212100-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.08.2023

II.9) Informacje dodatkowe: Usługa będzie realizowana od daty podpisania umowy do dnia zakończenia Inwestycji nie później jednak niż do dnia 30.08.2023 r.. Jako dzień zakończenia Inwestycji rozumie się dzień przyjęcia przez Zmawiającego rozliczenia Inwestycji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: i. 1 usługę (umowę) obejmującą: zarządzenie projektem, w zakres którego wchodził nadzór inwestorski, lub pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, lub pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, lub wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego – – dla co najmniej jednej inwestycji o wartości co najmniej 10 000 000PLN (dziesięć milionów złotych) netto – gdzie jego obowiązki obejmowały co najmniej weryfikację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, nadzór nad robotami w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz rozliczenie całości zadania, oraz ii. 1 usługę (umowę) obejmującą: zarządzenie projektem w zakres którego wchodził nadzór inwestorski, lub pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, lub pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, lub wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego – dla co najmniej jednej inwestycji związanej z realizacją ekspozycji wystawienniczej – gdzie jego obowiązki obejmowały, co najmniej weryfikację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, nadzór nad robotami w branży konstrukcyjno – architektonicznej i elektrycznej, oraz rozliczenie całości zadania. b. Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, odpowiedzialne za świadczenie usługi i kontrole jakości posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a w szczególności : i. Kierownik/Koordynator Projektu – 1 osoba – wykształcenie wyższe, • posiada minimum 7-cio letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych (nadzór merytoryczny i organizacyjny nad sporządzaną dokumentacją, kontrola i koordynowanie pracy podległego personelu), • w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje Kierownika/Koordynatora Projektu finansowanego ze środków pochodzących z funduszy UE w co najmniej dwóch inwestycjach o wartości projektów/inwestycji co najmniej 5.000.000,00 zł netto każda; ii. Inspektor Nadzoru w branży budowlano-konstrukcyjnej – 1 osoba, posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, • posiada minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownika kontraktu lub kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom dla budowy lub rozbudowy co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, w tym co najmniej jednego budynku o charakterze użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej (każdego z obiektów) większej niż 2 000 m2; iii. Inspektor Nadzoru w branży sanitarnej – 1 osoba posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • posiada minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom dla budowy lub rozbudowy co najmniej dwóch obiektów kubaturowych w tym co najmniej jednego budynku o charakterze użyteczności publicznej; iv. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej – 1 osoba – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • posiada minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom dla budowy lub rozbudowy co najmniej dwóch obiektów kubaturowych w tym co najmniej jednego budynku o charakterze użyteczności publicznej; v. Inspektor Nadzoru w branży teletechnicznej – 1 osoba – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, • posiada minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom dla budowy/rozbudowy co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, w tym co najmniej jednego budynku o charakterze użyteczności publicznej; vi. Specjalista ds. Finansowo-Księgowych – 1 osoba – posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, • posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami, • w ciągu ostatnich 5 lat zarządzała finansami lub rozliczała finansowanie co najmniej dwóch inwestycji budowlanych aż do ich ukończenia (rozliczenie końcowe), • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zarządzała finansami lub rozliczała finansowanie co najmniej dwóch inwestycji współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z projektów lub programów Unii Europejskiej o wartości każdej inwestycji nie mniejszej niż 10 000 000 PLN netto; vii. Specjalista ds. Zamówień publicznych – 1 osoba – posiada wykształcenie wyższe, • posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, • w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła ci najmniej pięć postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy PZP; viii. Prawnik – 1 osoba – wykształcenie wyższe prawnicze, • posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, • w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi pomocy prawnej w charakterze radcy prawnego lub adwokata na rzecz minimum 1 (słownie: jednego) podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie: stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (doświadczenie w przygotowywaniu i/lub opiniowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz obsługi inwestycji współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z projektów lub programów Unii Europejskiej. ix. Specjalista ds. ekspozycji wystawienniczych (sprzętu multimedialnego i scenografii) – 1 osoba, • w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła na zlecenie zamawiającego co najmniej dwukrotnie odbiór ekspozycji wystawienniczych w ramach dwóch odrębnych inwestycji/ projektów/ wystaw ekspozycyjnych/ prac scenograficznych – obejmujących urządzenia multimedialnej o wartości urządzeń nie mniejszej niż 200 000 PLN netto dla każdego odbioru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP; iii. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: i. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. ii. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument składany na wezwanie będzie zawierał dane zawarte w Części I Wykazu osób załączonego do oferty, uzupełnionego w Części II o dane pozostałych osób skierowanych do wykonania zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi i kontrole jakości posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Wraz z ofertą powinny być złożone: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ – Część I . Wykaz złożony wraz z ofertą powinien zawierać dane (wypełniona Część I Wykazu) umożlwiające Zamawiającemu ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokonania oceny merytorycznej ofert w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu ”; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ; e) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP; f) Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN słownie: osiem tysięcy złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Do oferty zaleca się dołączyć dowód dokonania przelewu. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, niż przelew pieniężny oryginał dokumentu należy załączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

postanowienia umowy zgodnie ze wzorem umowy załączonym do SIWZ /zał. nr 6/


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 3. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 4. Zamawiający zastrzega, że zabezpieczenie nie może być wnoszone: a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej. 9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 12. Wypłata, o której mowa w pkt 11 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy 1. Zgodnie z treścią art. 144. ust. 1 Prawa zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w tej Ustawie. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje, iż dokona zmiany Umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust.3 lit a) poniżej – w takiej sytuacji zmianie ulegnie Termin Wykonania Przedmiotu Umowy; 2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT – w takiej sytuacji zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto, a Wynagrodzenie pozostanie bez zmian; 3) w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2177 z późn. zm.), b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników Wykonawcy, c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości Wynagrodzenia. W takim przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmianie o udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie w całości spoczywa po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa, o których mowa w niniejszym punkcie na koszty wykonania zamówienia, wysokość Wynagrodzenia zostanie zmieniona. 3. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny),lub wykonania przedmiotu zamówienia w terminie,-wówczas ulegnie zmianie termin realizacji przedmiotu umowy odpowiednio o termin (ilość dni / miesięcy) występowania siły wyższej –co zostanie stwierdzone protokołem konieczności sporządzonym przez Strony umowy. b) zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy (oraz terminów szczegółowych określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Inwestycji) w wyniku zmiany Harmonogramu Rzeczowo –Finansowego Inwestycji lub umowy o dofinansowanie Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania robót budowlanych, w tym z uwagi na udzielenie wykonawcy robót budowlanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych –Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie lub skrócenie terminu. c) zmiany terminów określonych w nin. Umowie, w tym szczegółowych w przypadku wystąpienia okoliczności leżących poza Wykonawcą i skutkujących niemożnością dotrzymania wskazanego terminu tj. takich okoliczności, dla których możliwe jest przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na możliwość ich wystąpienia jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku: – opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, – zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Projekt. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 2 pkt 3) Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów o których mowa w ust. 2. 5. Wniosek o zmianę wynagrodzenia zawierać ma uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 28.12.2020, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

DOKUMENTACJA

https://drive.google.com/drive/folders/108mOs2ibmeQYFs1X7MLkfg2G6fVgLKLm

Ustawienia