Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego:
Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120385719
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Podzamcze
1 1.5.2.) Miejscowość: Wygiełzów
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-551
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 32 6228749
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mnpe.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mmz.info.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fe6ca9a-4246-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266003/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-10 19:05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00090180/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DLA ZADANIA PN. „MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII – NOWY ODDZIAŁ MUZEUM NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
1.1.Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr. Numer projektu: RPMP.06.03.01-12-0052/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Całość ogłoszenia :

Pełna specyfikacja :

Link do dokumentacji stanowiącej Opis Przedmiotu Zamówienia (jeśli nie otworzy się po kliknięciu, należy wkleić w okno przeglądarki):

https://drive.google.com/drive/folders/1h2NpsSWsIzCCEDpWTGrhd9hn2ZDL9jGi?usp=sharing

Załączniki :

Ustawienia