Ogłoszenie przetarg kram Zamek 2014r

 

 

Wygiełzów, dnia 30.10.2014 r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr KS/2015 – 1/14 na najem części nieruchomości gruntowej o powierzchni 6 m2, na dolnym dziedzińcu w obiekcie Zamek Lipowiec na działce o numerze 1594/2

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje, że w postępowaniu nr Ks/2015 – 1/14 na najem części nieruchomości gruntowej o powierzchni 6 m2, na dolnym dziedzińcu w obiekcie Zamek Lipowiec na działce o numerze 1594/2, wpłynęła jedna oferta złożona przez Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.

 

Jako że zaproponowane stawki czynszu nie spełniały oczekiwań Ogłaszającego postepowanie zostało unieważnione

 

 

 

 


 

 

Wygiełzów, dnia 16.10.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 1/14

na najem części nieruchomości gruntowej na Zamku Lipowiec

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem części nieruchomości gruntowej o powierzchni 6 m2, na dolnym dziedzińcu w obiekcie Zamek Lipowiec na działce o numerze 1594/2 w celu prowadzenia działalności handlowej (kram).

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży pamiątek.

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu netto za m2.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem części nieruchomości gruntowej na Zamku Lipowiec” należy składać w terminie do dnia 30.10.2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

 

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Ustawienia