Ogłoszenie przetarg lokal Zamek 2014

 

 

Wygiełzów, dnia 30.10.2014 r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr KS/2015 – 2/14 na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Zamek Lipowiec wraz z możliwością urządzenia i korzystania z ogródka na dolnym dziedzińcu Zamku Lipowiec.

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje, że w postępowaniu nr Ks/2015 – 1/14 na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Zamek Lipowiec wraz z możliwością urządzenia i korzystania z ogródka na dolnym dziedzińcu Zamku Lipowiec, wpłynęła jedna oferta złożona przez Adam Warchoł Firma Produkcyjno – Handlowa „Adis”, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.

 

Jako że zaproponowane stawki czynszu nie spełniały oczekiwań Ogłaszającego postepowanie zostało unieważnione

 

 

 

 

 


 

 

Wygiełzów, dnia 16.10.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR KS/2015 – 2/14

na najem lokalu użytkowego

 

 

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Zamek Lipowiec wraz z możliwością urządzenia i korzystania z ogródka na dolnym dziedzińcu  Zamku Lipowiec.

 

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą polegająca na prowadzeniu kawiarni.

 

Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 12 m2.

 

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną.

 

O wyborze oferenta decydować będzie zaoferowana wysokość miesięcznego czynszu najmu netto za m2. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu a to: opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości.

 

Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Muzeum w Wygiełzowie przy ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

Ofert w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wynajem lokalu na Zamku Lipowiec” należy składać w terminie do dnia   30.10.2014 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1.

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy obowiązkowo załączyć wskazane w niej dokumenty.

 

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zwiera danych wymaganych w ogłoszeniu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości,

 

O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadomi oferenta.

 

O wyniku przetargu organizator zawiadomi oferentów na piśmie.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferował najwyższy czynsz najmu.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

 

Oferent, który zaoferował najwyższy czynsz jako wygrywający przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, po uprzednim wpłaceniu kaucji zabezpieczającej należności Wynajmującego, w wysokości czynszu najmu za miesiąc – według stawki określonej w przetargu.

 

Muzeum jako organizator przetargu ma prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :

Marcin Koziołek – tel/fax 32 622 87 49, 32 646 28 10, dokumentacja@mnpe.pl

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum www.mnpe.pl. Ogłoszenie o przetargu można otrzymać także w sekretariacie Muzeum w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1 (dwór z Drogini).

 

 

Wzór umowy

 

Formularz ofertowy

 

 

Ustawienia