Budujemy Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

W dniu dzisiejszym 10.01.2022 r. w dworze z Drogini, na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie odbyło się uroczyste uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą firmą ARCO SYSTEM Sp. z o.o. z Oświęcimia na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Inwestycja ma na celu budowę przy ul. Korycińskiego 10 w Alwerni nowoczesnej siedziby Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa – 3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 2 239,7 m² wkomponowanego w istniejącą zabudowę i teren, spełniającego wszystkie wymagania stawiane przed muzeami o profilu technicznym. W ramach projektu powstanie również sensoryczna ekspozycja plenerowa o charakterze edukacyjnym oraz zagospodarowanie terenu najbliższego otoczenia nowej siedziby Muzeum, w tym  amfiteatr w północnej części terenu inwestycji oraz niezbędne miejsca parkingowe i mała architektura.

Zakłada się stworzenie nowoczesnych ekspozycji w oparciu o autorski, innowacyjny scenariusz oraz z wykorzystaniem multimedialnych technologii (powierzchnia ekspozycji to ok. 1 500 m²) – budynek zostanie wyposażony w dobrze skomunikowane: pomieszczenia przeznaczone dla organizowania eskpozycji stałych oraz czasowych rozmieszczone na trzech kondygnacjach, salę edukacyjną typu „Ognik”, dwie sale wielofunkcyjne przystosowane do prowadzenia działalności edukacyjnej i konferencyjnej o łącznej powierzchni 66 m², strefę obsługi zwiedzających i niewielką kawiarenkę,  magazyn muzealiów oraz pracownię konserwatorską umożliwiającą opracowywanie obiektów mało- i średnio gabarytowych, a także zaplecze administracyjno-sanitarne niezbędne do prowadzenia działalności. Obiekt będzie spełniać wszystkie warunki wymagane przez obecne normatywy oraz wymagania wynikające z wymogów UE w ramach programów wsparcia, a w szczególności posiadać przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania planuje się również przeprowadzenie prac konserwatorskich przy wybranych obiektach muzealnych przeznaczonych do eksponowania na wystawach stałych oraz zakup hal namiotowych przeznaczonych do przechowywania muzealiów i wyposażenia.

Nowa siedziba Muzeum Pożarnictwa umożliwi odpowiednie wyeksponowanie istniejącej kolekcji Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa oraz stworzenie właściwych warunków dla zabezpieczenia jego zbiorów. W ramach niniejszego projektu nastąpi kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym, w tym poprawa stanu zachowania kilkunastu muzealiów przeznaczonych do eksponowania na wystawach stałych. W nowej siedzibie kadra Muzeum zyska zaplecze do prowadzenia dynamicznej działalności programowej, w tym edukacyjnej ukierunkowanej na tematyczny profil tej placówki.

Kluczowym efektem projektu będzie nowoczesny budynek nowej siedziby wraz z nowym wyposażeniem umożliwiającym realizacje programu kulturowego oraz nową i atrakcyjną ekspozycją stałą. W efekcie projekt wygeneruje wiele korzyści społecznych i ekonomicznych zarówno w bezpośrednim otoczeniu, jak i również w skali subregionu. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zyska nowe przewagi konkurencyjne w zakresie kreowania oferty kulturalnej i edukacyjnej, widoczne tak w skali regionalnej, jak i krajowej.

Okres realizacji projektu: I.2020 – IX.2023

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Wartość inwestycji: 20 268 496 zł, w tym:
11 645 746 zł – środki z budżetu Województwa Małopolskiego
8 100 000 zł – środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020
522 750 zł – środki z budżetu Gminy Alwernia (Partnera w projekcie)

Zadanie ujęte jest w dokumentach strategicznych Województwa Małopolskiego tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego oraz w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023.

Naszymi gośćmi byli m.in.:
Pan Edward Siarka Wiceminister Klimatu i Środowiska, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Małopolsce
Pan Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka
Pani Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
st. bryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg Andrzej Dudziak Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie
Pani Burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila
Pan Prezes PLL LOT Balice Radosław Włoszek
Pan Dariusz Gawęda Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM w Krakowie
dh Roman Kielin Komendant LSRG Kraków Airport
dh Marian Wilk Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni
dh Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni Tomasz Siemek
Przedstawiciele firmy ARCO SYSTEM Sp. z o.o. z Oświęcimia oraz przedstawiciele firmy SPDV z Krakowa.

Ustawienia