Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Ogłoszenie nr 760200-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot
nie dotyczy


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1 , 32-551  Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (URL): https://mmz.info.pl/zamowienia-publiczne/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://drive.google.com/drive/folders/17c0n-iLgccXEZzm_vDme_RfNsrLdDyz3?usp=sharing


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://mmz.info.pl/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
oferty tylko pisemnie
Adres:
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
Numer referencyjny: 1/11/III/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz pełnienie nadzorów autorskich. 2. Zamówienie będzie realizowane etapowo: 2.1. ETAP I 1) Uzupełnienie dokumentacji przygotowawczej/przedprojektowej; 2) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego; 3) Opracowanie Scenariusza pożarowego; 4) Sporządzenie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) Uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i opinii, włącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji. 2.2. ETAP II 1) Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; 2.3. ETAP III 1) Opracowanie dokumentacji wykonawczej; 2.4. ETAP IV 1) Udział w postepowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowalnych; 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji;

II.5) Główny kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71000000-8
71240000-2
71300000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w zakresie oraz do wartości szacunkowej zamówienia – wartość ewentualnych zamówień powtarzalnych oszacowano na 150 000,00PLN netto; na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres usług podobnych (powtarzających się) może obejmować w szczególności usługi projektowe dotyczące realizacji wystaw i pracami inwestycyjnymi, remontowymi i zagospodarowaniem Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, w tym: 18.1. może dotyczyć opracowania projektu wykonawczego dla ekspozycji realizowanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, 18.2. może dotyczyć opracowania projektu przyłączy, rozbudowy, przebudowy sieci, 18.3. może dotyczyć prac projektowych dotyczących konieczności dostosowania obiektów budowlanych do wymagań p.poż., wymagań użytkowych (wyższych standardów), 18.4. może dotyczyć opracowania technicznych projektów wykonawczych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2023

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie będzie realizowane – etapowo do 30 czerwca 2023 r. zgodnie z Wzorem Umowy 2. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców, którzy zgłoszą chęć udziału w niej. Zamawiający informuje, że w wizji będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż dwóch przedstawicieli każdego Wykonawcy W celu zgłoszenia udziału w wizji Wykonawcy zobowiązani są do przesyłania pocztą elektroniczną na adres: marek.golonka@gmail.com w terminie do 07.12.2020r. do godz. 11:00. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko\ nazwę firmy. Termin wizji lokalnej przewidziano na dzień – 08.12.2020r. o godzinie 11:00. Zbiórka przy bramie wjazdowej do remizy OSP w Alwerni przy ul. Korycińskiego 10.Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny i nie warunkuje złożenia oferty.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekt budowlany lub wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysów inwestorskich, o wartości zamówienia (usługi) nie mniejszej niż 400 tys. PLN netto, przy czym:  przedmiotem dokumentacji projektowej co najmniej jednego zamówienia była budowa/przebudowa/nadbudowa/rozbudowa/adaptacja/modernizacja budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2 oraz  co najmniej jedno z zamówień realizowane było dla budynku wpisanego do rejestru zabytków lub dla budynku objętego ochroną konserwatorską, b. Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, odpowiedzialne za świadczenie usługi i kontrole jakości posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a w szczególności : i. Główny Projektant –posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 7 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres posiadania uprawnień jest krótszy w tym okresie – pełnił funkcję pełnił funkcję Głównego Projektanta (rozumiane w myśl przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) przy sporządzaniu co najmniej dwóch pełnobranżowych dokumentacji projektowych obejmujących projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne przy czym co najmniej jedna obejmowała budynek wpisany do rejestru zabytków lub objęty ochroną konserwatorską; ii. Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) przy wykonywaniu co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2; iii. Projektant branży elektrycznej – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń- wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2; iv. Projektant branży sanitarnej – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2; v. Projektant branży teletechnicznej- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży teletechnicznej dla budynku o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji (nie więcej niż dwóch) przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią odpowiednich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725). Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o treść złożonych dokumentów. Na potrzeby niniejszego postępowania, przez wskazane w pkt 2. ppkt a. powyżej pojęcie “zamówienia” Zamawiający rozumie umowę cywilnoprawną. W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż polski złoty, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na polski złoty, przy czym przeliczenie nastąpi na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej stanowiącej wartość umowy, określonego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający poprzez użyty w niniejszej specyfikacji zwrot „rejestr/ewidencję do której wpisany jest budynek/obiekt zabytkowy” oraz ochronę konserwatorską rozumie rejestry lub ochronę o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446, ze zm.). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP; iii. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: i. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. ii. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument składany na wezwanie będzie zawierał dane zawarte w Części I Wykazu osób załączonego do oferty, uzupełnionego w Części II o dane pozostałych osób skierowanych do wykonania zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi i kontrole jakości posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

4. Wraz z ofertą powinny być złożone: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ – Część I . Wykaz złożony wraz z ofertą powinien zawierać dane (wypełniona Część I Wykazu) umożlwiające Zamawiającemu ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokonania oceny merytorycznej ofert w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ; e) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP; f) Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Do ofert należy dołączyć dowód dokonania przelewu. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, niż przelew pieniężny prosimy oryginał załączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie przewiduje się udzielania zaliczek


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

postanowienia umowy zgodnie ze wzorem umowy załączonym do SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 3. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 4. Zamawiający zastrzega, że zabezpieczenie nie może być wnoszone: a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej. 9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 12. Wypłata, o której mowa w pkt 11 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy, polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do jej polegającej na: a. w przypadku dokonania czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub innych dokumentów w ramach realizacji Umowy, b. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, w szczególności przedłużenia się prac budowlanych wykonywanych w oparciu o przedmiot umowy w tym również spowodowanych przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, c. odmowy wydania przez odpowiednie organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; d. nałożenia przez odpowiednie organy konieczności wykonania lub zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych procedur, opracowań nie wyszczególnionych w OPZ, e. zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych inwestycji na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy i ustalenie terminu jej realizacji; f. zmiany przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, w zakresie zmiany terminu jej realizacji; g. przedłużenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych inwestycji. h. opóźnień z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego — w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin wykonania Przedmiotu Umowy lub terminy wykonania poszczególnych Etapów, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje, iż dokona zmiany Umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej, – w takiej sytuacji zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy; 2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT – w takiej sytuacji zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, a wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian; 3) w przypadku: a. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2177 z późn. zm.), b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników Wykonawcy, c. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), – w szczególności poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. W przypadku zaistnienia zmian opisanych w ust.5 pkt.3) powyżej Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy. 7. Zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa jeżeli nowe /dodatkowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od tych, które posiadają osoby wskazane do realizacji zamówienia. Zmianę w umowie może zainicjować zamawiający jak i wykonawca. Wykonawca inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie zmiany na realizację zamówienia, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany (wskazanie kwalifikacji nowo powołanych do realizacji zamówienia osób). Wniosek składany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest podstawą do przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. Po stronie Zamawiającego wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w umowie do nadzoru nad jej realizacją. 8. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy; – w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej, możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy. 9. Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 10. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 11. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia, kary umowne lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. 12. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 13. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Do oferty należy załączyć uzasadnienie zawierające wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym – iż są spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wykazania tych okoliczności będzie skutkować nieskutecznością zastrzeżenia. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.12.2020, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA znak postępowania: 1/11/III/2020

https://drive.google.com/drive/folders/17c0n-iLgccXEZzm_vDme_RfNsrLdDyz3?usp=sharing

Ustawienia