Projekt „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego”

W ramach projektu „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości
programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego”, zaplanowana jest
modernizacja i przystosowanie przestrzeni dla działań kulturalno-edukacyjnych
ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z niepełnosprawnościami.

Zadanie polega na wykonaniu zaprojektowanej na terenie skansenu przestrzeni ogrodu
sensorycznego, mającego charakter poznawczo-edukacyjny ze szczególnym
przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Dokonana zostanie wymiana
nawierzchni przestrzeni projektowanego obszaru ogrodu i przyległego do niego ryneczku,
w sposób nawiązujący do tradycyjnych nawierzchni dawnych rynków małych miasteczek.
Całe założenie ma charakter poznawczy, stymulujący, ma pełnić funkcję dydaktyczną,
rewalidacyjną oraz terapeutyczną. Wykonany zostanie także niewielki plac zabaw z takimi
elementami jak: karuzela integracyjna, huśtawka integracyjna, piaskownica z możliwością
korzystania przez dzieci poruszających się na wózkach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020,,
Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Informacje o projekcie: www.muzeaotwarte.pl 

Ustawienia