Przetarg XXII Festiwal

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Organizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie.
Numer ogłoszenia: 278882 – 2012; 
Adres ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=278882&rok=2012-07-31
Data zamieszczenia: 31.07.2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, woj. małopolskie, tel. 032 646 28 10, faks 032 622 87 49 , strona internetowa www.mnpe.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum – Instytucja Kultury podległa Urzędowi Marszałkowskiemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza festiwalu, przygotowanie programu artystycznego, zapewnienie do realizacji składu wykonawców oraz organizacja i przeprowadzenie występów festiwalowych wraz z opracowaniem i drukiem materiałów reklamowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 79.95.31.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80.000,00 – jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza festiwalu, przygotowanie programu artystycznego, zapewnienie do realizacji składu wykonawców oraz organizacja i przeprowadzenie występów festiwalowych wraz z opracowaniem i drukiem materiałów reklamowych – a więc zamówienie w zakresie działalności twórczej i artystycznej, a to ustawodawca uznał za przesłankę do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia stanowi jednolitą całość, a jego podział skutkowałby niespójnością programu festiwalowego oraz powodował dezorganizację na etapie przygotowań i występów. Rozdzielenie poszczególnych etapów spowodowałoby trudne do przezwyciężenia kłopoty organizacyjne i logistyczne, skutkujące obniżeniem poziomu festiwalu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia w Katowicach, Ul. 3 Maja 31a, 40-097 Katowice, kraj/woj. śląskie.

Ustawienia