„Remont i przebudowa Zamku Lipowiec”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 12038571900000 Wygiełzów ul. Podzamcze 1 Babice 32-551 Polska Osoba do kontaktów: Marcin Koziołek Tel.: +48 326462810 E-mail: dokumentacja@mnpe.pl Faks: +48 326228749 Kod NUTS: PL21A
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mmz.info.pl/
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Remont i przebudowa Zamku Lipowiec
II.1.2)
Główny kod CPV
92522200
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz) z infrastrukturą wewnętrzną nadziałce 1594/2 obręb Babice nr 0001, jedn. ewidencyjna: Babice, województwo małopolskie.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na dwie części, część 1 prace w zakresie zamku, część2 prace w zakresie murów.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45453100
45450000
45310000
45330000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A
II.2.4)
Opis zamówienia:
część I zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1/wykonanie zasilania zamku:
2/wykonanie robót konserwatorskich korony wieży (ok.78 m2)
3/wykonanie robót budowlanych na koronie wieży:
4/wykonanie balustrady na wieży wraz z rozsuwanym wyjściem i drabinką
5/wykonanie robót konserwatorskich ścian (elewacji) wieży (ok.498 m2)
6/wykonanie robót konserwatorskich w działobitniach (ok.60 m2)
7/wykonanie instalacji odgromowej zamku
8/wymiana schodów stalowych
9/wykonanie stropu nad Salą biskupią i salami przyległymi
10/wykonanie robót konserwatorskich korony zamku (ok.802 m2)
11/wykonanie robót konserwatorskich ścian zewnętrznych (elewacji) zamku z przyporami (ok.2.732 m2)
12/wykonanie renowacji i rekonstrukcji okien zewnętrznych zamku
13/wykonanie robót renowacji i rekonstrukcji okien dziedzińca zamku
14/remont i przebudowa pomieszczenia wartowni z alarmem
15/wykonanie kopii kartuszy i montaż w ściany dziedzińca ( oryginały na ekspozycję)
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości – Nazwa: doświadczenie zespołu / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 – 2020
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 5000 złotych(słownie: pięć tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania – za każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na obie części, wadium wynosi 10 000 złotych.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45453100
45450000
45310000
45330000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A
II.2.4)
Opis zamówienia:
część II zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1/wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zakresie murów obronnych zewnętrznych i wewnętrznych(ok.3.293 m2):
2/wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zakresie korony murów obronnych zewnętrznych i wewnętrznych (ok.416,30 m2)
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 – 2020
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 5000 złotych(słownie: pięć tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania – za każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na obie części, wadium wynosi 10 000 złotych.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-359939
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:
Remont i przebudowa Zamku Lipowiec
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)
Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-105989
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Remont i przebudowa Zamku Lipowiec
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)
Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-105989
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt. 1) i 8).
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII;
e) dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu – o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ (jeżeli dotyczy).
4. Szczegółowy opis dokumentów, jakie zobowiązany będzie do przedstawienia Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazano w Rozdziale VII ust. 7 SIWZ. Wymogi Zamawiającego w stosunku do podmiotów z siedzibą poza terytorium Polski zostały określone w Rozdz. VII ust. 8-13 SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 5 / 6
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest
Zamawiający Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1, tel: Administracja: tel/fax 32 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28 – 10, E-mail: sekretariat@mnpe.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Bujakiewicz kontakt: 2 – 622 – 87 – 49, 32 – 646 – 28– 10, e-mail: iodo@mnpe.pl
3) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4) podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 tj. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2017 poz. 1579 ;
więcej informacji dot. ochrony danych osobowych zawiera Rozdz. XXI SIWZ
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.
12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2019

 


 

Nr rejestru zamówień 6/2019                                                                                            Wygiełzów, 25 września 2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Remont i przebudowa Zamku Lipowiec”

Zamawiający podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione w obu częściach.

W niniejszym postępowaniu skutecznie złożono dwie oferty:

 1. Grzegorz Kwapisiewicz, ul. Ogrodowa 7a, 26-130 Suchedniów. Cena oferty:
 • części I zamówienia w wysokości 7.800.000 zł brutto,
 • części II zamówienia w wysokości 5.500.000 zł brutto.
 1. Des Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp.J., ul. Galla 5/1, 30 – 053 Kraków. Cena oferty:
 • części I zamówienia w wysokości 3.294.583,13 zł brutto,
 • części II zamówienia w wysokości 1.568.271,83 zł brutto,

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 uat. 1 pkt. 1 i 2 Pzp, dokonał odrzucenia oferty złożonej przez Des Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp.J., ze względu na fakt, że nie została podpisana ważnym kwalifikowanym certyfikatem elektronicznym, a wyłącznie profilem zaufanym, co narusza postanowienia Rozdziału VIII, dział II SIWZ oraz art. 10a ust. 5 Pzp.

Mając na uwadze fakt, że jedyna oferta, złożona przez Grzegorz Kwapisiewicz przekracza kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 6.394.198,81 brutto, w tym zamówienie cz. I 3.630.388,81 PLN brutto, zamówienie cz. II 2.763.810,00 PLN brutto, niniejsze postępowanie należało unieważnić.

 


Nr rejestru zamówień 6/2019                                                                                                 Wygiełzów, 02.09.2019 r.

 

Protokół z czynności otwarcia ofert

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont i przebudowa Zamku Lipowiec”

W dniu 02.09.2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z dnia 20 maja 2015 r oraz zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 7 marca 2018 r w składzie:

 • Piotr Bujakiewicz – przewodniczący komisji
 • Lucyna Pabian – zastępca przewodniczącego
 • Marcin Koziołek – sekretarz komisji
 • Agnieszka Oczkowska – członek komisji
 • Elżbieta Kożuch – członek komisji
 • Marcin Belon – członek komisji, przedstawiciel zarządzającego projektem
 • Stanisław Pochwała – członek komisji, przedstawiciel zarządzającego projektem

Komisja przystąpiła do prac nad rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Remont i przebudowa Zamku Lipowiec” Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 31.07.2019 pod numerem: 2019/S 146 – 359939.

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy
na drukach ZP-1. O godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu. W otwarciu udział wzięli:

 • Lucyna Pabian – zastępca przewodniczącego
 • Marcin Koziołek – sekretarz komisji
 • Agnieszka Oczkowska – członek komisji
 • Marcin Belon – członek komisji

W otwarciu ofert uczestniczyli również:

 • Danuta Mazur – Ars Longa

zgodnie z listą obecności dołączoną do niniejszego protokołu.

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 5.198.535,62 zł netto / 6.394.198,81 brutto, w tym zamówienie cz. I 3.630.388,81 PLN brutto, zamówienie cz. II 2.763.810,00 PLN brutto.

Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęło 5 ofert.

Oferty złożono za pomocą systemu E – PUAP.

Zamawiający następnie przystąpił do pobrania i odszyfrowania ofert umożliwiając wgląd przedstawicielom Wykonawcy w wykonywane czynności na ekranie komputera.

Oferty pobrano z platformy E-PUAP.

Zamawiający dokonał odszyfrowania ofert przy pomocy aplikacji miniportalu UZP,
z użyciem klucza prywatnego ofert, pobranego z miniportalu po upływie terminu na otwarcie ofert.

Zamawiający po odszyfrowaniu ofert ustalił co następuje:

Oferta nr 1 złożona przez Ars Longa Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur Sp.J. ul. Podgórki Tynieckie 71, 30 – 398 Kraków – oferta niemożliwa do odczytania, na ofertę składały się wyłącznie pliki podpisu (pliki w formacie XADES). Zamawiający nie mógł otworzyć ww. plików ani w aplikacji WORD, Microsoft Edge ani też przy użyciu programu Szafir, otrzymując informację, że „nie udało się zlokalizować pliku zawierającego podpisane dane”.

Oferta nr 2 złożona przez Adam Rybak Arkam Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia, ul. Półłanki 84, 30-740 Kraków – oferta niemożliwa do odczytania, na ofertę składały się wyłącznie pliki w formacie XML. Zamawiający próbował otworzyć ww. pliki w aplikacji WORD, Microsoft Edge, otrzymując jedynie nieczytelną treść, ani też przy użyciu programu Szafir, otrzymując w polu treść dokumentu analogiczną, pozbawioną znaczenia treść.

Oferta nr 3 złożona przez Grzegorz Kwapisiewicz, ul. Ogrodowa 7a, 26-130 Suchedniów. Cena oferty

 • części I zamówienia w wysokości 7.800.000 zł brutto,
 • części II zamówienia w wysokości 5.500.000 zł brutto.

Oferta nr 4 złożona przez Des Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp.J., ul. Galla 5/1, 30 – 053 Kraków. Cena oferty:

 • części I zamówienia w wysokości 3.294.583,13 zł brutto,
 • części II zamówienia w wysokości 1.568.271,83 zł brutto,

Oferta nr 5 złożona przez Agnieszka Zgud-Sobol, 30-243 Kraków, – oferta niemożliwa do odczytania, na ofertę składały się wyłącznie pliki w formacie XML. Zamawiający próbował otworzyć ww. pliki w aplikacji WORD, Microsoft Edge, otrzymując jedynie nieczytelną treść, ani też przy użyciu programu Szafir, otrzymując w polu treść dokumentu analogiczną, pozbawioną znaczenia treść

Na tym etapie komisja zakończyła jawną część obrad i przystąpiła do oceny ofert w trybie zamkniętym.


Wygiełzów, 5 sierpnia 2019 r.

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę Zamku Lipowiec

ZMIANA TREŚCI SIWZ i SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

Działając imieniem Zamawiającego informuję o dokonaniu zmiany treści SIWZ w oparciu o treść art. 38 ust. 4 PZP, poprzez zmianę sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego z kosztorysowego (powykonawczego) na wynagrodzenie ryczałtowe.

W związku z powyższym zmianie ulega Rozdział XIII – opis sposobu obliczenia ceny, któremu nadaje się następujące brzmienie:

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych..
 2. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.
 3. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia oraz zysk wykonawcy.
 4. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawcy winni zapoznać się z treścią dokumentacji projektowej. Wszelkie zestawienia prac (przedmiary, tabela – materiały pomocnicze do obliczenia ceny) mają wyłącznie funkcję informacyjną lub mogą być zastosowane w celu rozliczenia umowy, nie stanowią zaś podstawy do ustalenia zakresu prac zleconych Wykonawcy i ewentualne rozbieżności między tymi opracowaniami a stanem wynikającym z treści dokumentacji projektowej nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia
 5. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 6. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu oferty.
 7. Informacje dotyczące w
 1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
 2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu.

Odpowiedniej zmianie ulega także wzór umowy, Zamawiający dołącza tekst jednolity wzoru umowy, uwzględniający dokonane zmiany jako załącznik do niniejszego zawiadomienia.

 1. Zamawiający dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji II.2.7 w zakresie terminu zakończenia prac dla części nr 2 zamówienia z dnia 31.10.2019 na dzień 31.10.2020.

Zmiana treści SIWZ i sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie numer 2019/S 146-359939

Polska-Babice: Usługi ochrony budynków historycznych

2019/S 146-359939

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
12038571900000
ul. Podzamcze 1, Wygiełzów
Babice
32-551
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Koziołek
Tel.: +48 326462810
E-mail: dokumentacja@mnpe.pl
Faks: +48 326228749
Kod NUTS: PL21AAdresy internetowe:Główny adres: https://mmz.info.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mmz.info.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Remont i przebudowa Zamku Lipowiec

II.1.2)Główny kod CPV

92522200

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz) z infrastrukturą wewnętrzną na działce 1594/2 obręb Babice nr 0001, jedn. ewidencyjna: Babice, województwo małopolskie.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na dwie części, część 1 prace w zakresie zamku, część 2 prace w zakresie murów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45453100
45450000
45310000
45330000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL21A

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1/wykonanie zasilania zamku:

2/wykonanie robót konserwatorskich korony wieży (ok. 78 m2)

3/wykonanie robót budowlanych na koronie wieży:

4/wykonanie balustrady na wieży wraz z rozsuwanym wyjściem i drabinką

5/wykonanie robót konserwatorskich ścian (elewacji) wieży (ok. 498 m2)

6/wykonanie robót konserwatorskich w działobitniach (ok. 60 m2)

7/wykonanie instalacji odgromowej zamku

8/wymiana schodów stalowych

9/wykonanie stropu nad Salą biskupią i salami przyległymi

10/wykonanie robót konserwatorskich korony zamku (ok. 802 m2)

11/wykonanie robót konserwatorskich ścian zewnętrznych (elewacji) zamku z przyporami (ok. 2 732 m2)

12/wykonanie renowacji i rekonstrukcji okien zewnętrznych zamku

13/wykonanie robót renowacji i rekonstrukcji okien dziedzińca zamku

14/remont i przebudowa pomieszczenia wartowni z alarmem

15/wykonanie kopii kartuszy i montaż w ściany dziedzińca (oryginały na ekspozycję)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 30/09/2019
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 – 2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania – za każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na obie części, wadium wynosi 10 000 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45453100
45450000
45310000
45330000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL21A

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1/wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zakresie murów obronnych zewnętrznych i wewnętrznych (ok. 3 293 m2):

2/wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zakresie korony murów obronnych zewnętrznych i wewnętrznych (ok. 416,30 m2)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 30/09/2019
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 – 2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania – za każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty na obie części, wadium wynosi 10 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac budowlano-konserwatorskich, obejmujących co najmniej konserwację murów z wątkiem kamiennym i ceglanym oraz konserwację tynków, a wartość każdego z tych zamówień była nie mniejsza niż 200 000 PLN brutto.

Warunek wspólny dla obu części

2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej:

2.1. Warunek wspólny dla obu części: jedną osobą – mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:

i. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

ii. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia

2.2. Warunek wspólny dla obu części: jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, spełniającą warunki, o których mowa w art. 37 a Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2.3. Warunek wymagany wyłącznie dla części 1: jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

2.4. Warunek wymagany wyłącznie dla części 1: jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego, 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1, POLSKA, w pokoju Dyrekcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1) i 8).

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII;

e) dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu – o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ (jeżeli dotyczy).

4. Szczegółowy opis dokumentów, jakie zobowiązany będzie do przedstawienia Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazano w Rozdziale VII ust. 7 SIWZ. Wymogi Zamawiającego w stosunku do podmiotów z siedzibą poza terytorium Polski zostały określone w Rozdz. VII ust. 8-13 SIWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Oferenta jest

Zamawiający Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1, POLSKA, tel: Administracja: tel/faks +48 326228749, +48 326462810, E-mail: sekretariat@mnpe.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Bujakiewicz kontakt: +48 26228749,

+48 326462810, e-mail: iodo@mnpe.pl

3) przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29.1.2004 tj. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2017 poz. 1579;

Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych zawiera Rozdz. XXI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/07/2019

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz  JEDZ

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych zamówień

Załącznik nr 5 – Przedmiary robót

Załącznik nr 5a – wyjaśnienia do przedmiarów robót

Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy  po zmianach nr 1

Załącznik nr 7 – wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

STWIOR – Remont i przebudowa Zamku Lipowiec

Program Prac konserwatorskich

Projekt Wykonawcy ZESTAWIENIE

Projekt Wykonawczy ALARMOWA

Projekt Wykonawczy ARCHITEKTURA

Projekt Wykonawczy DETALE

Projekt Wykonawczy ELEKTRYKA

Projekt Wykonawczy ELEWACJE

Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA

Projekt Wykonawczy PRZEKROJE

Projekt Wykonawczy SANITARNA

Projekt Wykonawczy WENTYLACJA

Projekt Wykonawczy ZAGOSPODAROWANIE

 

Ustawienia