Rezerwat Lipowiec

las

Rezerwat Przyrody Lipowiec utworzony został w 1959 roku w celu ochrony naturalnego fragmentu drzewostanu – buczyny karpackiej oraz piękna krajobrazu wzgórza z trwałą ruiną średniowiecznego Zamku Lipowiec. Zbocza zamkowego wzgórza pokrywa w większości las bukowy, przez mieszkańców nazwany Czarnym Lasem, którego drzewostan ma od 120 do 160 lat. Na obszarze rezerwatu występuje także sosna, grab i czarny bez, a w runie leśnym chronione gatunki roślin naczyniowych i mchy. Do rzadkich gatunków cennych florystycznie występujących na terenie rezerwatu należy kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla) i buławnik czerwony (Cephalanthera rubra). Oba zamieszczone są w Czerwonej Księdze Roślin, stanowiącej pełny rejestr gatunków zagrożonych. Oprócz bogatej szaty roślinnej na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 30 gatunków ptaków. Jako gatunki specjalnej troski, odbywające regularnie lęgi, związane bezpośrednio z rezerwatem, wymienić należy dzięcioła czarnego (Dryocopus martius) oraz siniaka (Columba oenas). Również w ruinach zamku stanowiącego ostoję ptactwa leśnego gnieżdżą się pustułki (Falco tinnunculus) i jerzyki (Apus apus).
Drodzy turyści!
Przypominamy, że po terenie rezerwatu można poruszać się tylko po znakowanych szlakach turystycznych ? Zabronione jest niszczenie roślin, zbieranie grzybów i runa leśnego, płoszenie dziko żyjących zwierząt, zanieczyszczenie terenu i zakłócanie ciszy.
Opracowanie: Anna Latko – Serafińska

Ustawienia