Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie opłat za wstęp do obiektów Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

Zarządzenie Nr  6   /2022
Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
z dnia 24.02. 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 385)  oraz § 10 ust. 3 pkt 5 Statutu Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 554/13 Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 7 maja 2013  r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, zarządzam  co następuje:

§ 1

 1. Ustala się opłaty za wstęp do Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w następującej wysokości:

  1/ Za jednorazowy wstęp do Skansenu ( zwiedzanie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego):

a) bilet normalny 15,00 zł
b) bilet ulgowy 8,00 zł
c) bilet ulgowy dla uczestników muzealnych lekcji warsztatowych 5,00 zł
d) bilet rodzinny ( 2 rodziców 2 dzieci w wieku szkolnym ) 40,00 zł
e) opłata za przewodnika w Skansenie 40,00 zł
f) opłata za przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością 20,00 zł
g) zdjęcia ślubne i filmowanie 80,00 zł
w tym sień dworu z Drogini w godzinach udostępniania dworu
( uczestnicy zdjęć wykupują ponadto bilety normalne na każdą osobę )

h) Muzealne lekcje warsztatowe :

 1. Pszczele opowieści 15,00 zł
 2. W Wojtusiowej izbie 15,00 zł
 3. Nie święci garnki lepią 15,00 zł
 4. Czerwone korale 15,00 zł
 5. Ele mele dudki… czyli zapomniane zabawy i zabawki pradziadków 15,00 zł
 6. Jak to ze lnem było 15,00 zł
 7. Od ziarenka do bochenka 15,00 zł
 8. Tabliczka i obsadka czyli w szkole naszych dziadków 15,00 zł
 9. Kolorowe palmy 15,00 zł
 10. Nalejcie wosku na wodę, ujrzycie swoją przygodę – zwyczaje Katarzynkowe i Andrzejkowe 15,00 zł
 11. Pisanki, kraszanki, jajka malowane – zwyczaje i obrzędy wielkanocne 15,00 zł
 12. Kwiaty z krakowskiej chaty 15,00 zł
 13. Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych 15,00 zł
 14. Warsztaty tworzenia kart świątecznych 15,00 zł
 15. Warsztaty malowania pisanek 15,00 zł
 16. Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły 15,00 zł
 17. Jak Wojtek został strażakiem 18,00 zł
 18. Malowane na szkle 18,00 zł
 19. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę 18,00 zł
 20. Kijanką i na tarze czyli jak prały nasze prababcie 18,00 zł
 21. Budujemy po krakowsku – jak dawniej budowano 18,00 zł
 22. Strój krakowski od podszewki 18,00 zł
 23. Tajemnice malowanej skrzyni 18,00 zł

2/ Opłaty za wstęp do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie w ramach Karty do Kultury:

bilet normalny                                                                                                            12,00 zł

bilet ulgowy                                                                                                               5,00 zł

3/ opłata za ognisko dla grup szkolnych i innych grup zorganizowanych na terenie Skansenu, w tym drewno i szpikulce, 90 minut  ( grupa do 30 osób )                                            80,00 zł

4/ opłata za grill zadaszony dla grup szkolnych i innych grup zorganizowanych na terenie Skansenu, 90 minut ( grupa do 30 osób )                                                                       80,00 zł

§ 2

 1. Ustalone opłaty są opłatami brutto.
 2. Opłaty za ognisko lub grill dotyczą grup szkolnych oraz uczestników imprez zorganizowanych, dla których wykupiono bilet wstępu na teren Muzeum.
 3. Uczestnicy ślubów zawieranych w zabytkowym kościele z Ryczowa uiszczają opłaty w wysokości biletu wstępu do Skansenu.
 4. Opłaty za wstęp do Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach Karty do Kultury obowiązują w okresie od 30 września do 1 czerwca, po okazaniu karty uczestnictwa w programie i nie dotyczą grup zorganizowanych.

§ 3

Opiekunowie i piloci grup są zwolnieni z opłaty za wstęp do Muzeum w ilości 1 opiekun na 10 dzieci. Pozostali wnoszą opłaty wg niniejszego cennika.

  § 4

1. Ulga w opłacie za wstęp (bilet ulgowy) przysługuje:

1)  uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom;

2) emerytom, rencistom i osobom z niepełnosprawnościami ( opiekun osoby z niepełnosprawnością zwolniony jest z opłaty )

3) nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;

4/ osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”;

5/ osobom zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Babice.

2. Ulgi określone w ust. 1 dotyczą również obywateli państw Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii po okazaniu stosownego dokumentu.

§ 5

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, lit. a przysługuje:

 1/ osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które wyróżnione zostały tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

 2/  pracownikom muzeów;

 3/  członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej  

      Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)

 4/  posiadaczom Karty Polaka

 5/  dzieciom do lat siedmiu (zwolnienie nie dotyczy zorganizowanych grup   dziecięcych zwiedzających Muzeum lub uczestniczących w zajęciach muzealnych).

 6/ osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum

§ 6

Informację o opłatach za wstęp do obiektów Muzeum zamieszcza się na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Muzeum oraz na ulotkach i folderach wydawanych przez Muzeum.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się  pracownikom Muzeum, odpowiedzialnym za pobieranie i rozliczanie opłat.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.   w sprawie ustalenia opłat za wstęp do obiektów Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

Ustawienia