ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wygiełzów, 15.02.2021 r.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec

ul. Podzamcze 1, 32-551 Wygiełzów

znak postępowania: 2/12/III/2020

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługa zarządzania projektem pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni –  budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”.

Zamawiający, działając na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza to  SPDV Sp. z o.o. ul. Kamienna 2-4 Kraków 30-001 Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta wykonawcy SPDV Sp. z o.o. nie podlegała odrzuceniu oraz  uzyskała w punktacji łącznej najwyższą liczbę punktów: 100 punktów, w tym:

  1. w kryterium (znaczenie: 60 %): cena ofertowa brutto [PLN]  –  60 pkt;
  2. w kryterium (znaczenie: 40 %): Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu  [posiadanie certyfikatu Prince lub równoważnego; pełnienie funkcji kierownika/koordynatora ] – 40 pkt.

Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania postępowania. W postępowaniu nr 2/12/III/2020 nie złożono innych ofert.

Informuje się, iż na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a)  ustawy Pzp umowa z wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia może zostać podpisana w terminie krótszym niż 5 dni, licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ustawienia