Zmiana cen biletów

Zarządzenie Nr  15/2022

Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z dnia 31.08.2022 r. w sprawie opłat za wstęp
do obiektów Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec

         Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 385)  oraz § 10 ust. 3 pkt 5 Statutu Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 554/13 Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 7 maja 2013  r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, zarządzam  co następuje:

                                                           § 1

 1. Ustala się opłaty za wstęp do Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny  w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w następującej wysokości:

 1/ Za jednorazowy wstęp do Skansenu ( zwiedzanie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego):                                             

 1. bilet normalny                                                                                    18,00 zł
 2. bilet ulgowy                                                                                        10,00 zł
 3. bilet ulgowy dla uczestników muzealnych lekcji warsztatowych      5,00 zł
 4. bilet rodzinny ( 2 rodziców 2 dzieci w wieku szkolnym )                45,00 zł
 5. opłata za przewodnika w Skansenie                                                   40,00 zł
 6. opłata za przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością                 20,00 zł
 7. sesje zdjęciowe ( ślubne itp. ) niekomercyjne                                    80,00 zł                                                          
 8. Muzealne lekcje warsztatowe :
 9. Nie święci garnki lepią                                                                               20,00 zł
 10. Malowane na szkle                                                                                    20,00 zł
 11. Ele mele dudki… czyli zapomniane zabawy i zabawki pradziadków       20,00 zł
 12. Budujemy po krakowsku – jak dawniej budowano                                   20,00 zł
 13. Jak to ze lnem było                                                                                    20,00 zł
 14. Od ziarenka do bochenka                                                                          20,00 zł
 15. Kolorowe palmy                                                                                         20,00 zł
 16. Pisanki, kraszanki, jajka malowane – zwyczaje  i obrzędy wielkanocne   20,00 zł
 17. Nalejcie wosku na wodę, ujrzycie swoją przygodę
  – zwyczaje Katarzynkowe i Andrzejkowe                                                         20,00 zł
 18. Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych                                     20,00 zł
 19. Warsztaty tworzenia kart świątecznych                                                           20,00 zł
 20. Warsztaty malowania pisanek                                                                          20,00 zł
 21. Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły                                                             20,00 zł
 22. Czerwone korale                                                                                               25,00 zł
 23. Strój krakowski od podszewki                                                                          25,00 zł
 24. Tajemnice malowanej skrzyni                                                                           25,00 zł
 25. Malowanie witraży                                                                                            25,00 zł
 26. Tabliczka i obsadka czyli w szkole naszych dziadków                                     25,00 zł
 27. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę                                                            25, 00 zł
 28. Pszczele opowieści                                                                                           25,00 zł
 29. Jak Wojtek został strażakiem                                                                            25,00 zł
 30. Kijanką i na tarze czyli jak prały nasze prababcie                                             25,00 zł

2/ Opłaty za wstęp do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie w ramach Karty do Kultury:

bilet normalny                                                                                                           12,00 zł

bilet ulgowy                                                                                                                5,00 zł

3/ opłata za ognisko dla grup szkolnych i innych grup zorganizowanych na terenie Skansenu, w tym drewno i szpikulce,
90 minut  ( grupa do 30 osób )                                           80,00 zł

4/ opłata za grill zadaszony dla grup szkolnych i innych grup zorganizowanych na terenie Skansenu,
90 minut ( grupa do 30 osób )                                                                       80,00 zł

§ 2

1. Ustalone opłaty są opłatami brutto.

2. Opłaty za ognisko lub grill dotyczą grup szkolnych oraz uczestników imprez zorganizowanych, dla których wykupiono bilet wstępu na teren Muzeum.

3. Uczestnicy ślubów zawieranych w zabytkowym kościele z Ryczowa  uiszczają opłaty w wysokości biletu wstępu do Skansenu.

4. Opłaty za wstęp do Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach Karty do Kultury obowiązują w okresie od 30 września do 1 czerwca, po okazaniu karty uczestnictwa w programie i nie dotyczą grup zorganizowanych

§ 3

Opiekunowie i piloci grup są zwolnieni z opłaty za wstęp do Muzeum w ilości 1 opiekun na 10 dzieci. Pozostali wnoszą opłaty wg niniejszego cennika.

  § 4

1. Ulga w opłacie za wstęp (bilet ulgowy) przysługuje:

1)  uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom;

2) emerytom, rencistom i osobom z niepełnosprawnościami ( opiekun osoby z niepełnosprawnością zwolniony jest z opłaty )

3) nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek szkolno-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;

4/ osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”;

5/ osobom zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Babice.

2. Ulgi określone w ust. 1 dotyczą również obywateli państw Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) tj. Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii po okazaniu stosownego dokumentu.

§ 6

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, lit. a przysługuje:

 1/ osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które wyróżnione zostały tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

 2/  pracownikom muzeów;

 3/  członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej  

      Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)

 4/  posiadaczom Karty Polaka

 5/  dzieciom do lat siedmiu (zwolnienie nie dotyczy zorganizowanych grup   dziecięcych zwiedzających Muzeum lub uczestniczących w zajęciach muzealnych).

 6/ osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum

§ 7

Informację o opłatach za wstęp do obiektów Muzeum zamieszcza się na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Muzeum oraz na ulotkach i folderach wydawanych przez Muzeum.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się  pracownikom Muzeum, odpowiedzialnym za pobieranie i rozliczanie opłat.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.   w sprawie ustalenia opłat za wstęp do obiektów Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września  2022 roku.

Ustawienia