Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony obiektów 2021/S 215-565570

Usługi ochrony obiektów historycznych
2021/S 215-565570


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Adres pocztowy: Wygiełzów, ul. Podzamcze 1
Miejscowość: Babice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-551
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kasperczyk
E-mail: inwestycje@mnpe.pl
Tel.: +49 326228749
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mmz.info.pl/zamowienia-publiczne/
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://mmz.info.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Przebudowa, renowacja i konserwacja Zamku Lipowiec
Numer referencyjny: 4/I/2021
II.1.2) Główny kod CPV
92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac konserwatorsko – remontowych Zamku Lipowiec.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Ustawienia